Od czego chroni nas ubezpieczenie NNW

Większość ludzi korzysta z różnorodnych polis zapewniających poczucie komfortu w codziennym życiu. Jednym z najbardziej popularnych świadczeń jest ubezpieczenie nnw, które oferuje ochronę w zaskakująco szerokim zakresie. Przede wszystkim pokrywa wszelkie koszty finansowe poniesione w bezpośrednim następstwie nieszczęśliwych wypadków. 

Święty spokój za niewielką cenę

Standardowe ubezpieczenie nnw ma charakter dobrowolny. Gwarantuje wypłatę pieniędzy niezbędnych do zaspokojenia wydatków na leczenie szpitalne, konsultacje ze specjalistami, zabiegi chirurgiczne, zakup środków farmaceutycznych, długotrwałą rehabilitację, przekwalifikowanie zawodowe czy nawet organizację pogrzebu. Okazuje się prawdziwym wybawieniem zwłaszcza w sytuacjach wyraźnie wykraczających poza możliwości finansowe poszkodowanego. W ramach umowy dana osoba jest chroniona od wszelkich zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, które prowadzą do trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, a w skrajnym przypadku śmierci. Mowa tutaj choćby o:

– złamaniach i innych kontuzjach zaistniałych podczas uprawiania aktywności ruchowej

– poważnych wypadkach w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych

– kolizjach w ruchu drogowym

– pogryzieniu przez psy albo dzikie zwierzęta

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć ubezpieczenie nnw (www.superpolisa.pl) o klauzule dodatkowe, takie jak np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, atak epilepsji, krwotok śródczaszkowy, porażenie piorunem i kalectwo spowodowane aktem terroryzmu. Za omawianą polisę zapłacimy miesięcznie zaledwie kilkadziesiąt złotych w wersji podstawowe i około150 zł zł w wersji premium. 

Nie zawsze można liczyć na wsparcie

Decydując się na ubezpieczenie nnw, należy koniecznie przeczytać zapisy zawarte w dokumencie OWU. Są tam bowiem wyszczególnione przypadki, gdy towarzystwo ma prawo do odmówienia wypłaty pieniędzy. Zazwyczaj chodzi o uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku popełnienia przestępstwa, spożycia alkoholu bądź substancji psychotropowych, kierowania autem bez stosownych uprawnień, nieprawidłowego leczenia, uprawiania ekstremalnego sportu, próby samobójczej czy udziału w operacjach wojennych i nielegalnych protestach. O środkach finansowych trzeba też zapomnieć, jeśli szkoda nastąpiła wskutek celowego działania lub rażących zaniedbań. Dodajmy, że ubezpieczenie nnw jest dostępne dla osób poniżej 70. roku życia (po przekroczeniu tej granicy drastycznie wzrasta ryzyko nagłej utraty zdrowia i śmierci), a obowiązuje w wymiarze 24 godzinnym, czyli całodobowym (przez minimum 12 miesięcy).